<h2>Μανώλης Αυγουστής</h2><p>Πολιτικός Μηχανικός</p> <h2>Μανώλης Αυγουστής</h2><p>Πολιτικός Μηχανικός</p> <h2>Μανώλης Αυγουστής</h2><p>Πολιτικός Μηχανικός</p> <h2>Μανώλης Αυγουστής</h2><p>Πολιτικός Μηχανικός</p>
Previous Next
Υπηρεσίες {"url":"http://www.avgoustis-mech.4ty.gr/more2.php?l=el"}

Μανώλης Αυγουστής
Τεχνικό Γραφείο


 

Οι Υπηρεσίες μας

Το Τεχνικό Γραφείο του κου Μανώλη Αυγουστή, που βρίσκεται στη Ν. Πλαστήρα 19, στο Χαίδάρι, με αρκετά χρόνια στο χώρο και με τις γνώσεις Πολιτικού Μηχανικού που διαθέτει αναλαμβάνει επιτυχώς ότι αφορά σε:

 • Την έκδοση  άδειων δόμησης για ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής (νέα, προσθήκη, αλλαγή χρήσης) και χρήσης (μονοκατοικία, πολυκατοικία, γραφεία – καταστήματα, βιομηχανικό – βιοτεχνικό χώρο, εργαστήρια, κ.α.).
 • Την επίβλεψη οικοδομικών εργασιών που αφορούν όλα τα παραπάνω.
 • Την κατασκευή κτιριακών έργων.
 • Την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
 • Την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
   

Άδειες Δόμησης
Άδεια δόμησης είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ουσιαστικά αναφερόμαστε σε οτι μέχρι σήμερα ήταν γνωστό ως οικοδομική άδεια.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις (Ν.4030/2011) από τον Μάρτιο 2012 για την έκδοση άδειας δόμησης απαιτείται η έγκριση δόμησης δηλαδή η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης.
 

Έγκριση Δόμησης
Για τη χορήγηση έγκριση δόμησης, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης.
γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για της υπηρεσίες μηχανικού.

Επίσης θα υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων όπου απαιτούνται.

 

Άδεια δόμησης
Για την έκδοση άδειας δόμησης θα υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων-αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.
β) Αρχιτεκτονική μελέτη.
γ) Στατική μελέτη.
δ) Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων.
ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.
ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη απο την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρία παροχής αερίου.
ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.
ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγεία του έργου.
ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής τους.
ιγ) Αιτιολογική έκθεση.
ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.
ιε) Ταυτότητα κτιρίου.

Σημειώνεται ότι η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία θα υποβάλλονται σε έντυπη αλλά και ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης θα δημιουργηθεί Τμήμα Αρχείου Αδειών Δόμησης στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ, με αρμοδιότητα την τήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου των αδειών δόμησης.

 

Ισχύς, αναθεώρηση της έγκρισης
Η έγκριση δόμησης θα ισχύει για ένα έτος ενώ η άδεια δόμησης για τέσσερα από την ημερομηνία έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια άνω των 5.000 τ.μ. θα ισχύει για 6 χρόνια.

Επιβλέψεις Κτιρίων
Σε κάθε κατασκευή που αναλαμβάνουμε εκτός από την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, είμαστε δίπλα σας επιβλέποντας κάθε στάδιο της κατασκευής του έργου και εξασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή της μελέτης.

 

 

Επίβλεψη

Μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών και των ενεργειών που ακολουθούν (έκδοση οικοδομικής αδείας, έκδοση αδείας λειτουργίας κλπ.), αναλαμβάνουμε την επίβλεψη του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης  και ορθή εφαρμογή της μελέτης σε όλα τα στάδια. Η επίβλεψη γίνεται από τους έμπειρους μηχανικούς της εταιρείας μας με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την ολοκλήρωση ενός ποιοτικού έργου.

Kατασκευή Kτιριακών Έργων

Στο Τεχνικό Γραφείο του κου Αυγουστή αναλαμβάνουμε την κατασκευή και αισθητική αναβάθμιση δημόσιων & ιδιωτικών κτιρίων διαφόρων χρήσεων.


 

 • Κατασκευή Κατοικιών
 • Αναπαλαίωση Διατηρητέων
 • Ανακαίνιση Κατοικιών & Επαγγελματικών Χώρων

Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων

O νόμος Ν. 4178/13 ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4014/11 νομιμοποιεί ή ρυθμίζει για 30 έτη τυχόν αυθαιρεσίες που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας. Με τον νόμο αυτόν απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία (πώληση, γονική παροχή κ.λπ.) επί ακινήτου στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. Εισάγεται έτσι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταβίβαση, η έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε, προκειμένου να τακτοποιήσετε το ακίνητό σας:

 • Απευθύνεστε στο μηχανικό ο οποίος πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο».
 • Το γραφείο μας συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν «μοναδικό αριθμό» για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου «τέλους υπαγωγής» στη ρύθμιση (παραβόλου), καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.
 • Το τέλος καταβάλλεται από εσάς (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής σας. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες ενημερώνεται αυτόματα το σύστημα, με την πρώτη από αυτές να καταβάλλεται ένα μήνα μετά την πληρωμή του τέλους ρύθμισης ή με τον τρόπο που θα οριστεί από το ΥΠΕΚΑ με νέα ανακοίνωση. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία. Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
 • Το γραφείο μας υποβάλλει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού.
Με το Π.Ε.Α. Το κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η) ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ( ή τμήματος αυτού).

Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα κάθε σύγχρονης κατασκευής. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% της απαιτούμενης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για τον έλεγχο και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Η συγκεκριμένη Οδηγία προβλέπει την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τους από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, με απώτερο σκοπό την απόδοση ενεργειακής ταυτότητας στο κτίριο. Με το νόμο 3661/08 που εξέδωσε το Ελληνικό Κράτος γίνεται προσπάθεια συμμόρφωσης με τις διατάξεις τις Ε.Ε. και τον Κανονισμό Ενεργειακές Αποδοτικότητας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Πρόκειταο λοιπόν για μελέτη που συντάσσεται κατά το αρχικό στάδιο σύνταξης των μελετών του κτιρίου, παράλληλα και σε σύνδεση με την αρχιτεκτονική και την ηλεκτρομηχανολογική. Αποβλέπει στην εξασφάλιση μειωμένων αναγκών του κτιρίου σε φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη μέσα από την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και χρήσης των διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ενεργειακή μελέτη (ή μελέτη θερμικής απόδοσης του κτιρίου) απεικονίζει την θεωρητική ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. Σκοπός της μελέτης είναι η διασφάλιση της ένταξης του νέου κτιρίου τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β. Απώτερος επιθυμητός στόχος (σύμφωνα με τη νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) η επίτευξη πλήρους ενεργειακής αυτονομίας κάθε νέου κτιρίου και η εξασφάλιση των ενεργειακών αναγκών του από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.


 

Σχετικά μ'εμάς

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ. & Fax:
 2105324828 | Κιν. 6937331156
Email: manosavg1@hotmail.gr